REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.CNR.ORG.PL

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: www.cnr.org.pl oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora w związku z Serwisem.
2. Serwis www.cnr.org.pl jest prowadzony przez Stowarzyszenie CHODŹMY NA ROWER z siedzibą w Mielcu, ul. Szafera 31, 39-300 Mielec) identyfikujące się numerami: NIP 8172190663, REGON: 381694639 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754034.
3. Strona internetowa umożliwia zapoznawanie się z informacjami o działaniach Stowarzyszenia.
4. Każdy Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu
5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce REGULAMIN strony www.cnr.org.pl oraz jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.

INFORMACJE O DZIAŁANIACH STOWARZYSZENIA DOSTĘPNE W SERWISIE

7. Stowarzyszenie dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne w Serwisie były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.
8. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dzielenia się znalezionymi informacjami za pośrednictwem portali społecznościowych po uprzedniej rejestracja na nich.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9. Stowarzyszenie jest Administratorem danych osobowych Użytkownika. Stowarzyszenie zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wraz z późniejszymi zmianami.
10. Użytkownik może udostępnić Stowarzyszeniu swoje dane osobowe i ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
11. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie CHODŹMY NA ROWER z siedzibą w Mielcu, ul. Szafera 31, 39-300 Mielec, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami. Stowarzyszenie informuje, że podanie danych Użytkownika jest dobrowolne oraz, że ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, może także ograniczyć ich przetwarzanie lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, a także złożyć skargę do organu nadzorczego. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
inspektor@cnr.org.pl
12. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności Serwisu www.cnr.org.pl znaleźć można w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu.

ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH

13. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.
14. Użytkownik może dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Stowarzyszenia o zmianie danych osobowych.
15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nieudostępnienia lub usunięcia danych osobowych, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
16. Użytkownik w każdej chwili może skontaktować się z Stowarzyszeniem, jeśli nie chce otrzymywać kolejnych informacji marketingowych, związanych z organizowanymi akcjami promocyjnymi, informujących o prowadzonych przez Stowarzyszenie akcjach lub bieżącej działalności Stowarzyszenia, czy też próśb o wsparcie działań Stowarzyszenia. Oświadczenie Użytkownika spowoduje, że Stowarzyszenie nie będzie się z nim kontaktować we wskazanym przez niego zakresie. Dane osobowe Użytkownika zostaną w takim przypadku w bazie Stowarzyszenia i będą przetwarzane wyłącznie w celach przez Użytkownika określonych.
17. Użytkownik może wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych:

  • a) z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
  • b) jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych.

18. Użytkownik może żądać całkowitego usunięcia podanych przez siebie danych osobowych, a Stowarzyszenie zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu danych Użytkownika z bazy Stowarzyszenia, Stowarzyszenie nie będzie mogło kontaktować się z Użytkownikiem, ani przesyłać Użytkownikowi żadnych informacji związanych z działalnością Stowarzyszenia. Aby usunąć podane przez siebie dane osobowe należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem pod adresem: inspektor@cnr.org.pl

POLITYKA COOKIES

19. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
20. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu, umożliwiają Użytkownikowi, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu; nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
21. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
22. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

23. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w  urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
24. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp..

25. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
26. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
27. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Użytkownik może kierować na adres: stowarzyszenie@cnr.org.pl.
29. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem
Stowarzyszenie deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
30. Stowarzyszenie może zmienić Regulamin bez podania przyczyny w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Użytkowników strony internetowej przed wejściem zmian w życie.
31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Aktualizacja: 22.11.2019 r.