Cele stowarzyszenia

  1. Promocja regionu obejmującego teren działania Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej oraz działanie na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w regionie.
  2. Rozwój turystyki i rekreacji regionu obejmującego teren działania Stowarzyszenia.
  3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności sportów rowerowych,
  4. Propagowanie wiedzy o regionie.
  5. Rozpowszechnianie aktywnego trybu życia, czynnego wypoczynku.
  6. Integracja rodziny i społeczności lokalnej.

Sposoby realizacji misji

  1. Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych, zawodów sportowych.
  2. Inicjowanie, wspieranie, realizację budowy i modernizację infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, w szczególności ścieżek rowerowych.
  3. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami, jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju sportu i turystyki w regionie.
  4. Edukację sportową społeczeństwa.

Projekty

Partnerzy