Załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia (nr 8/2020)

 

STATUT
Stowarzyszenia
CHODŹMY NA ROWER

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 

1. Stowarzyszenie CHODŹMY NA ROWER, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą CNR.

§2.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Mielec.
2. Obszarem działania jest teren Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: dębickiego, kolbuszowskiego i mieleckiego.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3.

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Powołane jest na czas nie określony.
3. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią z logo Stowarzyszenia na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§4.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • 1) promocja regionu obejmującego teren działania Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej oraz działanie na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w regionie,
 • 2) rozwój turystyki i rekreacji regionu obejmującego teren działania Stowarzyszenia,
 • 3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności sportów rowerowych,
 • 4) propagowanie wiedzy o regionie,
 • 5) rozpowszechnianie aktywnego trybu życia i czynnego wypoczynku,
 • 6) integracja rodziny i społeczności lokalnej.

§5.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:

 • 1) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych, zawodów sportowych,
 • 2) inicjowanie, wspieranie, realizację budowy i modernizację infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, w szczególności ścieżek rowerowych,
 • 3) współdziałanie z instytucjami, organizacjami, jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju sportu i turystyki w regionie,
 • 4) edukację sportową społeczeństwa.

§6.

1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich Członków oraz Wolontariuszy nie będących Członkami Stowarzyszenia.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich Członków.

§7.

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§8.

Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach.

§9.

1. Stowarzyszenie może współpracować z administracją rządową i samorządową.
2.Stowarzyszenie może współpracować z instytucjami prywatnymi.
3. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi organizacjami pozarządowymi
4. Stowarzyszenie może współpracować z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi pod warunkiem nie naruszenia zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, w których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
5. Stowarzyszenie może stać się członkiem organizacji wymienionych w ust. 3 i 4 Statutu tylko na zasadach pełnej autonomii. 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • 1) zwyczajnych,
 • 2) wspierających,
 • 3) honorowych

2. Członkowie-założyciele Stowarzyszenia stają się Członkami zwyczajnymi w momencie uchwalenia Statutu Stowarzyszenia.

§11.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i spełnia kryteria wymienione w art. 3 i 4 ustawie Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która aktywnie wspiera realizację celów Stowarzyszenie i zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną na rzecz Stowarzyszenia.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać:

 • 1) osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w rozwój idei i celów Stowarzyszenia,
 • 2)Członek zwyczajny Stowarzyszenia.

§12.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje osoba wymieniona w §9, która złoży Zarządowi wniosek o przyjęcie w poczet Członków Stowarzyszenia wraz pisemną deklaracją członkowską.
2. Deklaracja członkowska może zawierać rekomendację przynajmniej dwóch Członków Stowarzyszenia.

§13.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia zostaje osoba wymieniona w §9, która złoży Zarządowi wniosek o przyjęcie w poczet Członków Stowarzyszenia wraz pisemną deklaracją członkowską.
2. Członek wspierający będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu przez osobę upoważnioną do jej reprezentacji.

§14.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd o przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia, nie później niż w przeciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku i deklaracji.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia albo co najmniej 7 Członków zwyczajnych, wspierających lub honorowych.

§15.

1. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje:

 • 1) bierne i czynne prawo wyborcze,
 • 2) prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków oraz postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 • 3) prawo uczestnictwa we wszelkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • 4) prawo korzystania z urządzeń i zasobów Stowarzyszenia zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd.

2. Członkom honorowym i wspierającym przysługują takie same prawa jak Członkom zwyczajnym poza prawem wyborczym.

§16.

1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 • 1) przestrzegania statutu Stowarzyszenia, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 • 2) czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek regularnie opłacać składki członkowskie.
3. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§17.

Członkowie zwyczajni i honorowi mogą działać w Stowarzyszeniu tylko w sposób osobisty.

§18.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • 1) śmierci Członka będącego osobą fizyczną,
 • 2) utrata zdolności prawnej lub praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku Sądu przez Członka,
 • 3) ustania bytu Członka niebędącego osobą fizyczną poprzez między innymi utratę osobowości prawnej,
 • 4) pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej Zarządowi,
 • 5) skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia,
 • 6) wykluczenia Członka ze Stowarzyszenia.

§19.

1. Skreślenie z listy Członków Stowarzyszenia następuje gdy członek nie wywiązuje się z par. §16 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia.
2. Skreślenie z listy Członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.
3. Osoba skreślona może ponownie przystąpić do Stowarzyszenia po upływie trzech lat od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie skreślenia z listy.

§20.

1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia Członka zwyczajnego, wspierającego lub honorowego następuje w przypadku:

 • 1) nie wywiązywania się z obowiązków wymienionych w par. §16 Statutu Stowarzyszenia,
 • 2) umyślnej działalności Członka na szkodę Stowarzyszenia.

2. Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia następuje w formie uchwały podjętej przez Zarząd z własnej inicjatywy lub Komisji Rewizyjnej.
3. Odpis uchwały w przedmiocie wykluczenia wraz z uzasadnieniem, Zarząd doręcza zainteresowanemu Członkowi w terminie 14 dni od daty jej podjęcia.
4. Od uchwały o wykluczeniu osobie, której dotyczy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały.
5. Od uchwały odmawiającej wykluczenia organowi, który składał wniosek o wykluczenie, służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia uchwały.
6. Odwołania wymienione w par. §19 ust. 4 i 5 Statutu Stowarzyszenia rozpatrywane są na najbliższym Walnym Zebraniu Członków i uchwały podjęte w ich sprawach są ostateczne.
7. Osoba wykluczona może do Stowarzyszenia przystąpić ponownie po upływie siedmiu lat od daty podjęcia uchwały w przedmiocie wykluczenia.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY STOWARZYSZENIA I WYBORY

§21.

1. Organami Stowarzyszenia są:

 • 1) Walne Zebranie Członków,
 • 2) Zarząd,
 • 3) Komisja Rewizyjna.

2. Zarząd i Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje na swoich posiedzeniach.
3. Organy Stowarzyszenia podejmują decyzje uchwałami.
4. Uchwały wchodzą w życie z chwilą ich przyjęcia.
5. Prace Organów Stowarzyszenia regulują ich własne regulaminy.

§22.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech Członków, w tym:

 • 1) Prezesa Zarządu,
 • 2) Wiceprezesa Zarządu-Sekretarza,
 • 3) Wiceprezesa Zarządu-Skarbnika.

2. Komisja Rewizyjna, składa się z trzech Członków.

§23.

1. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków spośród Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków wybiera w oddzielnym głosowaniu Prezesa, a w oddzielnych pozostałych Członków Zarządu.

§24.

1. Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem Sądu.
2. W składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby powiązane w jakikolwiek sposób z Członkami Zarządu.
4. Nie można łączyć funkcji w Organach Stowarzyszenia.

§25.

1. Głosowanie nad wyborem Organów Stowarzyszenia jest ważne przy udziale 2/3 uprawnionych do głosowania Członków Stowarzyszenia nie zależnie od terminu zebrania i odbywa się w trybie tajnym.
2. Każdemu Członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos do wyboru Organu Stowarzyszenia.
3. Prawo zgłaszania Kandydatów do Organów Stowarzyszenia mają wyłącznie Członkowie zwyczajni zebrani podczas obrad Walnego Zebrania Członków.
4. Kandydatami do Organów Stowarzyszenia mogą być tylko obecni na Walnym Zebraniu Członków.
5. Głosem ważnym jest głos oddany tylko na jednego Kandydata do danego Organu.
6. Głosowanie jest ważne gdy co najmniej połowa oddanych głosów jest ważna.
7. Za wybranych do Organów uważa się tych Kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
8. W razie braku rozstrzygnięcia wyboru z powodu uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające spośród tych kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę głosów.
9. Kadencja wszystkich wybieralnych Organów Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§26.

1. Na pierwszym posiedzeniu wybrana w wyborach Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie w trybie jawnym Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.
2. Wybór Przewodniczącego jest ważny przy udziale wszystkich Członków Komisji.

§27.

W przypadku nie wybrania pełnego składu Organu należy powtórzyć głosowanie na wakujące miejsca na kolejnym Walnym Zebraniu Członków w terminie 30 dni od wystąpienia wymienionej okoliczności.

§28.

Jeżeli, pomimo trzech wyborczych Walnych Zebrań Członków, nie zostaną wybrane nowe władze zastosowanie ma art. 30 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§29.

1. Mandat Członka Organu wygasa z dniem wyboru nowych władz.
2. Jeżeli nowe władze nie zostały one wybrane, Członkowie Organów pełnią swoje obowiązki do czasu zwołania następnego Walnego Zebrania Członków.
3. Mandat Członka Organu wygasa w toku kadencji w wypadku ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu, rezygnacji z funkcji lub odwołania z funkcji.
4. Odwołanie z funkcji Członka Organu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania-na wniosek co najmniej 7 Członków zwyczajnych lub wspierających.
5. W razie wygaśnięcia mandatu Członka Organu w czasie trwania kadencji, Organ, w którego jest to kompetencjach, zwołuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodującej wygaśnięcie mandatu, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających według ogólnych zasad wyboru Organu.
6. Mandat tak wybranego nowego Członka Zarządu wygasa z upływem trwającej w chwili wyboru kadencji.
7. Liczba powołanych w ten sposób Członków Organów, nie może przekraczać 1/3 liczby Członków pochodzących z wyborów.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu któregokolwiek z Członków Organu, Organ nie może podejmować uchwał chyba że Statut stanowi inaczej.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§30.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 • 1) z głosem stanowiącym-Członkowie zwyczajni,
 • 2) z głosem doradczym-Członkowie wspierający, honorowi,
 • 3) zaproszeni goście.

3. Walne Zebranie Członków może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

§31.

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. Może to zrobić także Komisja Rewizyjna, o ile Zarząd tego nie uczyni w odpowiednim terminie.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 • 1) z własnej inicjatywy,
 • 2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • 3) na pisemny wniosek co najmniej jednej czwartej liczby Członków Stowarzyszenia.

3. W przypadku zwołania Walnego Zebrania Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Członków, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

§32.

1. Zwyczajne Walne Zebrania Członków są zwoływane co najmniej raz na rok.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane na co najmniej miesiąc przed upływem roku od odbycia ostatniego Walnego Zebrania Członków w terminie do 30 czerwca każdego roku.
3. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia powiadamia Członków listami poleconymi na podane przez Członków adresy korespondencyjne za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną na podane adresy e-mail, co najmniej 14 dni przez terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Zawiadomienie musi zawierać projekt porządku obrad proponowany przez Zarząd.

§33.

1. Walne Zebranie Członków jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa Członków zwyczajnych w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych Członków, chyba że Statut stanowi inaczej.
2. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu albo Członek Zarządu wskazany uprzednio uchwałą Zarządu.
3. Każdemu Członkowi zwykłemu przysługuje jeden głos.
4. Głosowanie jest jawne chyba że Statut stanowi inaczej.
5. Głosowanie może być tajne, jeżeli którykolwiek z Członków tego zażąda.
6. Głosem ważnym w głosowaniu jest głos za, przeciw albo wstrzymujący się.
7. Walne Zebranie Członków wybiera spośród zebranych Członków zwyczajnych Członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że Statut niniejszy stanowi inaczej.
9. Uchwały są wiążące z chwilą ich ustanowienia.

§34.

1. Przedmiotem obrad mogą być wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad.
2. Porządek obrad ustala Przewodniczący zebrania.
3. Porządek obrad można uzupełnić po jego przyjęciu o nowe punkty większością 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków.

§35.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 • 1) wyznaczanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
 • 2) uchwalanie zmian w Statucie,
 • 3) dokonywanie wiążącej wykładni Statutu,
 • 4) wybór Prezesa i Członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,
 • 5) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Organami Stowarzyszenia,
 • 6) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych Organów,
 • 7) uchwalanie regulaminów działania Organów,
 • 8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • 9) zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
 • 10) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • 11) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
 • 12) ustalanie wysokości oraz trybu opłacania składki członkowskiej, wpisowego i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • 13) wyznaczanie Pełnomocnika Walnego Zebrania Członków do reprezentowania w sporach z Zarządem,
 • 14) uchwalanie planów działania Stowarzyszenia,
 • 15) nadawanie godności Członka honorowego,
 • 16) podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Stowarzyszenia z inną organizacją.

ZARZĄD

§36.

1. Zarząd jest Organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział:

 • 1) Członkowie Zarządu,
 • 2) Członkowie Komisji Rewizyjnej,
 • 3) zaproszeni goście.

§37.

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
2. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Prezesa dokonuje tego jeden z pozostałych Członków Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są:

 • 1) z własnej inicjatywy Prezesa Zarządu,
 • 2) na wniosek co najmniej jednego Członka Zarządu,
 • 3) na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§38.

1. Zarząd zbiera się na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co 3 miesiące.
2. O terminie i miejscu posiedzenia Zarządu, Prezes Zarządu powiadamia Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej listami poleconymi na podane przez Członków powyższych Organów adresy korespondencyjne za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną na podane adresy e-mail, co najmniej 7 dni przez terminem posiedzenia Zarządu.
3. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Prezesa dokonuje tego jeden z pozostałych Członków Zarządu.

§39.

1. Posiedzenie Zarządu jest ważne przy udziale wszystkich jego Członków.
2. Każdemu Członkowi Zarządu przysługuje jeden głos.
3. Głosowanie jest jawne chyba że Statut stanowi inaczej.
4. Głosowanie może być tajne, jeżeli którykolwiek z Członków tego zażąda.
5. Głosem ważnym w głosowaniu jest głos za, przeciw albo wstrzymujący się.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§40.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

 • 1) realizowanie celów Stowarzyszenia i kierowanie bieżącą jego działalnością,
 • 2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • 3) udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia poszczególnych spraw Stowarzyszenia,
 • 4) zwoływanie posiedzeń Walnego Zebrania Członków,
 • 5) przygotowywanie projektów porządku obrad oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • 6) przygotowywanie regulaminu Walnego Zebrania Członków i Zarządu,
 • 7) sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych,
 • 8) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • 9) uchwalanie i realizowanie budżetu Stowarzyszenia,
 • 10) przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie Członków Stowarzyszenia,
 • 11) prowadzenie ewidencji Członków Stowarzyszenia,
 • 12) prowadzenie wykazu aktów Stowarzyszenia,
 • 13) prowadzenie harmonogramu zebrań i posiedzeń Organów Stowarzyszenia,
 • 14) gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia.

§41.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§42.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie.
2. W tym sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy Członek Zarządu działający:

 • 1) do kwoty 5000,- zł, samodzielnie,
 • 2) powyżej kwoty 5000,- zł, łącznie dwóch Członków Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§43.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział:

 • 1) Członkowie Komisji Rewizyjnej,
 • 2) Członkowie Zarządu,
 • 3) zaproszeni goście.

§44.

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji.
2. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego dokonuje tego jeden z pozostałych Członków Komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są:

 • 1) z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji,
 • 2) na wniosek co najmniej jednego Członka Komisji
 • 3) na pisemny wniosek przynajmniej 3 Członków Stowarzyszenia.

§45.

1. Komisja zbiera się na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co 6 miesiące.
2. O terminie i miejscu posiedzenia Komisji, Przewodniczący Komisji powiadamia Członków Komisji listami poleconymi na podane przez Członków adresy korespondencyjne za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną na podane przez Członków adresy e-mail, co najmniej 7 dni przez terminem posiedzenia Komisji.
3. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego dokonuje tego jeden z pozostałych Członków Komisji.

§46.

1. Posiedzenie Komisji jest ważne przy udziale wszystkich jej Członków.
2. Każdemu Członkowi Komisji przysługuje jeden głos.
3. Głosowanie jest jawne chyba że Statut stanowi inaczej.
4. Głosowanie może być tajne, jeżeli którykolwiek z Członków tego zażąda.
5. Głosem ważnym w głosowaniu jest głos za, przeciw albo wstrzymujący się.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§47.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • 1) kontrola przestrzegania przez Zarząd prawa i Statutu,
 • 2) kontrola wykonania budżetu Stowarzyszenia,
 • 3) przygotowuje regulamin swojego działania,
 • 4) prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz wnoszenia projektów uchwał,
 • 5) prawo zajmowania stanowiska w ważnych dla Stowarzyszenia sprawach,
 • 6) wyznaczania Pełnomocnika Stowarzyszenia do podpisywania umów z Członkami Zarządu.

§48.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§49.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i środki pieniężne.
2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów jego działalności.

§50.

1. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe:

 • 1) ze składek członkowskich,
 • 2) z darowizn i zapisów,
 • 3) dotacji, grantów, subwencji,
 • 4) ze środków pochodzących z ofiarności publicznej,
 • 5) zbiórki publicznej
 • 6) z przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
 • 7) z wpływów z działalności gospodarczej.

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego przeznaczony jest wyłącznie do realizacji tego rodzaju działalności.
3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego Członków.
4. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego określa uchwała Zarządu.
5. Uchwała o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmowana jest przez Zarząd w sposób jednomyślny.

§51.

1. Nabywanie, zbywanie rzeczy i praw, zaciąganie zobowiązań oraz obciążanie majątku Stowarzyszenia o wartości nie niższej niż 500,00 złotych, jak również zaciąganie zobowiązań majątkowych wymaga zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały.
2. Uchwały Zarządu w powyższych sprawach powinny zapaść jednomyślnie.

§52.

Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek na rzecz swoich Członków lub pracowników.

§53.

1. Osobami uprawnionymi do podejmowania środków pieniężnych z rachunku bankowego Stowarzyszenia są członkowie Zarządu-każdy może to czynić samodzielnie.
2. Wypłaconymi środkami pieniężnymi może dysponować Wiceprezes Zarządu-Skarbnik oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§54.

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
2. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia podpisują wszyscy Członkowie Zarządu zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE

§55.

1. Uchwała o zmianie Statutu podejmowana jest przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 Członków Stowarzyszenia.
2. Zmiana Statutu Stowarzyszenia podjęta zostaje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby uprawnionych do głosowania.

§56.

1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmowana jest przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 liczby Członków Stowarzyszenia.
2. Decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmowana jest większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.
4. Po podjęciu uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje uchwałą Komisję Likwidacyjną składającą się z 3 członków.

§57.

W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz ustawę Kodeks cywilny wraz z późniejszymi zmianami.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 30 lipca 2020 roku.