SPRAWOZDANIE FINANSOWE

STOWARZYSZENIA

ZA ROK 2020

WPROWADZENIE
Dane rejestrowe Nazwa Stowarzyszenie CHODŹMY NA ROWER
NIP 8172190663
REGON 381694639
KRS 0000754034
Adres siedziby Kraj Polska
Województwo podkarpackie
Powiat mielecki
Gmina Mielec
Miejscowość Mielec
Adres szczegółowy ul. Szafera 31
Kod pocztowy 39-300
Poczta Mielec
Czas trwania działalności jednostki: 3 lata
Okres objęty sporządzonym sprawozdaniem Data początkowa okresu 01.01.2020
Data końcowa okresu 31.12.2020
Wariant sprawozdania
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Tak
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

 

INFORMACJA DODATKOWA
Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisywane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii. Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
Uzupełniające dane o aktywach i pasywach; Na aktywa obrotowe w punkcie „Inwestycje krótkoterminowe” składają się środki na kontach bankowych. W pozycji zobowiązania ujęte są zakupy materiałów zapłacone w następnym roku.
Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu Przychody z działalności statutowej:

I Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 10 452,02 zł

  • – dotacja -,- zł
  • – darowizny 7 900,00 zł
  • – składki członkowskie 1 020,00 zł
  • – inne 1 532,02 zł

II Odpłatnej działalności pożytku publicznego – -,- zł

  • – promocja gminy Mielec -,- zł
  • – odsetki kapitałowe -,- zł

RAZEM 10 452,02 zł

Informacje o strukturze poniesionych kosztów; Koszty działalności statutowej
I Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 10 015,20 zł

  • – dotacja -,- zł
  • – koszty finansowe ze składek 1 020,00 zł
  • – koszty finansowe z darowizn 8 995,20 zł

II Odpłatnej działalności pożytku publicznego – -,- zł

RAZEM 10 015,20 zł

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego; Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego albo fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.
Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych; Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.
Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki. Stowarzyszenie otrzymywane darowizny od osób prywatnych przeznacza na działalność statutową w zakresie edukacji i działalności kulturalnej. Informację o otrzymywanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

Mielec, dnia 30.03.2021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy
A Przychody z działalności statutowej 13 404,68 zł 10 452,02 zł
I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  –   zł  –   zł
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego  3 000,00   zł 3 000,00 zł
III Przychody z pozostałej działalności statutowej  10 404,68 zł  10 452,02 zł
B Koszty działalności statutowej  12 513,88 zł  10 015,20 zł
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – zł – zł
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 3 000,00 zł – zł
III Koszty pozostałej działalności statutowej  9 513,88 zł  10 015,20 zł
C Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 890,80 zł 436,82 zł
D Przychody z działalności gospodarczej – zł – zł
E Koszty działalności gospodarczej  – zł – zł
F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) – zł – zł
G Koszt ogólnego zarządu  – zł  – zł
H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)
 890,80  436,82 zł
I Pozostałe przychody operacyjne  – zł – zł
J Pozostałe koszty operacyjne  – zł – zł
I Dywidendy i udziały w zyskach                  – zł                  – zł
II Odsetki                  – zł                  – zł
III Zysk ze zbycia inwestycji                  – zł                  – zł
IV Aktualizacja wartości inwestycji                  – zł                  – zł
V Inne                  – zł                  – zł
K Przychody finansowe                  – zł                  – zł
I Odsetki                  – zł                  – zł
II Strata ze zbycia inwestycji                  – zł                  – zł
III Aktualizacja wartości inwestycji                  – zł                  – zł
IV Inne                  – zł                  – zł
L Koszty finansowe                  – zł                  – zł
M Zysk (strata) brutto (H+I+J+K+L) 890,80 zł 436,82 zł
N Podatek dochodowy                  – zł                  – zł
O Zysk (strata) netto (M-N)  890,80 zł 436,82 zł

Mielec, dnia 30.03.2021

BILANS
AKTYWA Stan na koniec PASYWA Stan na koniec
Poprzedniego roku obrotowego Bieżącego roku obrotowego Poprzedniego roku obrotowego Bieżącego roku obrotowego
A. Aktywa trwałe                  – zł – zł A. Kapitał własny        1 235,30 zł 1 672,12 zł
I. Wartości niematerialne i prawne                  – zł – zł I. Kapitał podstawowy                      – zł – zł
1. Inne wartości niematerialne i prawne                  – zł – zł II. Kapitał zapasowy                      – zł – zł
2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                  – zł – zł III. Kapitał z aktualizacji wyceny                      – zł – zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe                  – zł – zł IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych        1 235,30 zł  1 235,30 zł
1. Środki trwałe                  – zł – zł 1. Zysk (wielkość dodatnia)          1 235,30 zł 1 235,30 zł
2. Środki trwałe w budowie                  – zł – zł 2. Strata (wielkość ujemna)                      – zł – zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                  – zł – zł V. Zysk (strata) netto – zł 436,82 zł
III. Należności długoterminowe                  – zł – zł 1. Zysk netto (wielkość dodatnia)           – zł 436,82 zł
IV. Inwestycje długoterminowe                  – zł  – zł 2. Strata netto (wielkość ujemna)                      – zł – zł
1. Nieruchomości                  – zł  – zł 3. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)                      – zł – zł
2. Wartości niematerialne i prawne                  – zł – zł B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49, 00 zł 269,99 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe                  – zł – zł I. Rezerwy na zobowiązania           – zł – zł
4. Inne inwestycje długoterminowe                  – zł – zł II. Zobowiązania długoterminowe                      – zł – zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                  – zł  – zł 1. Pożyczki                      – zł – zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego                  – zł – zł 2. Kredyty                      – zł – zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe                  – zł – zł 3. Inne zobowiązania finansowe                      – zł – zł
B. Aktywa obrotowe   1 834,30 zł  1 942,11 zł 4. Inne                      – zł – zł
I. Zapasy                  – zł  – zł III. Zobowiązania krótkoterminowe            49,00 zł 269,99 zł
1. Materiał                  – zł – zł IV. Rozliczenia międzyokresowe                      – zł – zł
2. Półprodukty i produkty w toku                  – zł – zł 1. Długoterminowe                      – zł – zł
3. Produkty gotowe                  – zł  – zł 2. Krótkoterminowe                      – zł – zł
4. Towary                  – zł  – zł
5. Zaliczki na dostawy                  – zł – zł
II. Należności krótkoterminowe                  – zł – zł
III. Inwestycje krótkoterminowe      1 834,30 zł  1 942,11 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  – zł – zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe                  – zł – zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                  – zł – zł
SUMA AKTYW       1 834,30 zł  1 942,11 zł SUMA PASYW       1 284,30 zł  1 942,11 zł