Tuszyma, dnia 17.03.2019

Informacja dodatkowa
do bilansu za rok 2018
Zarząd STOWARZYSZENIA CHODŹMY NA ROWER informuje, że w 2018 r uzyskano
przychód w kwocie …………………………………………………………………      400,00 zł
w tym :
1 dotacje …………………………………………………………………………………                – zł
2 Darowizny …………………………………………………………………………….                – zł
3 Składki członków …………………………………………………………………..         400,00 zł
4 Odseki kapitałowe …………………………………………………………………                – zł
5 1% PDOF ………………………………………………………………………………                – zł
Razem       400,00 zł
Wydano na realizacje zadań wynikających z dotacji
zgodnie z przepisami i umowami …………………………………………….                – zł
Na działalność statutowa wydano ……………………………………………           55,50 zł
          55,50 zł
W 2018 roku uzyskano WYNIK FINANSOWY …………………………         344,50 zł
W 2017  – strata                – zł
Na rok 2018 pozostaje kwota ………………………………………………….         344,50 zł
z tego : środki pieniężne na r-ku bankowym………….                – zł
środki pieniężne w kasie ………………………….                – zł

 

Tuszyma, dnia 17.03.2019

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy
A Przychody z działalności statutowej – zł – zł
I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – zł – zł
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego – zł – zł
III Przychody z pozostałej działalności statutowej – zł 400,00 zł
B Koszty działalności statutowej – zł 55,50 zł
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – zł 55,50 zł
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego – zł – zł
III Koszty pozostałej działalności statutowej – zł – zł
C Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) – zł 344,50 zł
D Przychody z działalności gospodarczej – zł – zł
E Koszty działalności gospodarczej – zł – zł
F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) – zł – zł
G Koszt ogólnego zarządu – zł – zł
H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)
344,50 zł
I Pozostałe przychody operacyjne – zł – zł
J Pozostałe koszty operacyjne – zł – zł
I Dywidendy i udziały w zyskach – zł – zł
II Odsetki – zł – zł
III Zysk ze zbycia inwestycji – zł – zł
IV Aktualizacja wartości inwestycji – zł – zł
V Inne – zł – zł
K Przychody finansowe – zł – zł
I Odsetki – zł – zł
II Strata ze zbycia inwestycji – zł – zł
III Aktualizacja wartości inwestycji – zł – zł
IV Inne – zł – zł
L Koszty finansowe – zł – zł
M Zysk (strata) brutto (H+I+J+K+L) – zł 344,50 zł
N Podatek dochodowy – zł – zł
O Zysk (strata) netto (M-N) – zł 344,50 zł

Tuszyma, dnia 17.03.2019

BILANS
AKTYWA Stan na koniec PASYWA Stan na koniec
Poprzedniego roku obrotowego Bieżącego roku obrotowego Poprzedniego roku obrotowego Bieżącego roku obrotowego
A. Aktywa trwałe – zł – zł A. Kapitał własny – zł 344,50 zł
I. Wartości niematerialne i prawne – zł – zł I. Kapitał podstawowy – zł – zł
1. Inne wartości niematerialne i prawne – zł – zł II. Kapitał zapasowy – zł – zł
2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne – zł – zł III. Kapitał z aktualizacji wyceny – zł – zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe – zł – zł IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych – zł – zł
1. Środki trwałe – zł – zł 1. Zysk (wielkość dodatnia) – zł – zł
2. Środki trwałe w budowie – zł – zł 2. Strata (wielkość ujemna) – zł – zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie – zł – zł V. Zysk (strata) netto – zł 344,50 zł
III. Należności długoterminowe – zł – zł 1. Zysk netto (wielkość dodatnia) – zł 344,50 zł
IV. Inwestycje długoterminowe – zł – zł 2. Strata netto (wielkość ujemna) – zł – zł
1. Nieruchomości – zł – zł 3. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) – zł – zł
2. Wartości niematerialne i prawne – zł – zł B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – zł 54,50 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe – zł – zł I. Rezerwy na zobowiązania – zł 54,50 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe – zł – zł II. Zobowiązania długoterminowe – zł – zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – zł – zł 1. Pożyczki – zł – zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego – zł – zł 2. Kredyty – zł – zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe – zł – zł 3. Inne zobowiązania finansowe – zł – zł
B. Aktywa obrotowe – zł 399,00 zł 4. Inne – zł – zł
I. Zapasy – zł – zł III. Zobowiązania krótkoterminowe – zł – zł
1. Materiał – zł – zł IV. Rozliczenia międzyokresowe – zł – zł
2. Półprodukty i produkty w toku – zł – zł 1. Długoterminowe – zł – zł
3. Produkty gotowe – zł – zł 2. Krótkoterminowe – zł – zł
4. Towary – zł – zł
5. Zaliczki na dostawy – zł – zł
II. Należności krótkoterminowe – zł – zł
III. Inwestycje krótkoterminowe – zł 399,00 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe – zł – zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe – zł – zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – zł – zł
SUMA AKTYW – zł 399,00 zł SUMA PASYW – zł 399,00 zł